Členské země Evropské unie na základě Pařížské dohody O změně klimatu z roku 2015 vydaly cestou cíleného snižování emisí skleníkových plynů. Jednou z hlavních příčin nadměrného množství těchto emisí v atmosféře je spalování fosilních paliv. Záměr Evropské unie dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality neboli nulové uhlíkové stopy (množství vypuštěných emisí uhlíku nebude větší, než kolik je prostředí schopno zpracovat a nehromadit) do roku 2050 významným způsobem ovlivní energetický průmysl. Dekarbonizační snahy a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku již nyní vedou k ústupu těžby uhlí napříč Evropou. Ústecký kraj jako jeden ze tří dotčených regionů v České republice není výjimkou (dále jsou to Karlovarský a Moravskoslezský kraj). Postupná redukce provozu uhelných elektráren vychází nejen z evropské legislativy, ale je také v souladu se Státní energetickou koncepcí.
 
Ústecký kraj je nejvýraznějším uhelným regionem České republiky. V uplynulých letech si prošel výraznými změnami, které vyústily v řadu ne zrovna pozitivních jevů - společenských, hospodářských, a environmentálních.
 
      
 
 

Dopady mechanismu pro spravedlivou transformaci

 
Ústecký kraj je průmyslových regionem s tradičními odvětvími v oblasti těžby uhlí, energetiky a strojírenství. V důsledku postupného ukončování těžby uhlí v regionu, prochází kraj od 90. let minulého století strukturálními změnami, které mají do značné míry negativní hospodářské i sociální dopady. Kraj zaostává za ostatními regiony ČR a EU v tempu růstu HDP na obyvatele, inovační výkonnost firem je poměrně nízká, má nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí a na jeho území se vyskytuje velký počet sociálně vyloučených lokalit.
 
Prostřednictvím mechanismu pro spravedlivou transformaci na lidi - občany, na které může mít transformace největší dopad, dojde k těmto hlavním efektům:
 • usnadnění přístupu k pracovním příležitostem v nových odvětvích a v odvětvích v procesu transformace,
 • nabídka možností rekvalifikace,
 • zdokonalení energeticky účinného bydlení,
 • investice do boje proti energetické chudobě,
 • usnadnění přístup k čisté, cenově dostupné a bezpečné energii.
 
Zásluhou využití mechanismu pro spravedlivou transformaci mohou podniky a odvětví s vysokými emisemi uhlíku využít příležitost:
 • podpořit přechod na nízkouhlíkové technologie a hospodářskou diverzifikaci založené na investicích a pracovních místech odolných vůči změně klimatu,
 • vytvořit atraktivní podmínky pro veřejné a soukromé investory,
 • usnadnit přístup k úvěrům a finanční podpoře,
 • investovat do zakládání nových firem, malých a středních podniků a startupů,
 • investovat do výzkumu a inovací.
       - k aktivní podpoře těchto aktivit bylo mj. zřízeno Inovační centrum Ústeckého kraje, které nově sídlí v rekonstruované
      budově vedle Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
 
 
 
Ústecký kraj, potažmo, Česká republika, včetně kraje Moravskoslezského a Karlovarského, tedy regiony se silnou vazbou na využívání fosilních paliv v ekonomické činnosti a odvětví s vysokými emisemi uhlíku, mají možnost mechanismus pro spravedlivou transformaci využít např. na:
 
 • podporu přechodu na nízkouhlíkové činnosti odolné vůči změnám klimatu,
 • vytvoření nových pracovních míst v rámci zelené ekonomiky,
 • investice do veřejné a udržitelné dopravy,
 • poskytnutí, resp. využití nabízené, technické pomoci
 •  investice do obnovitelných zdrojů energie,
 • zdokonalení digitální konektivity,
 • využití finančně dostupných úvěrů určených místním veřejným orgánům,
 • zlepšení energetické infrastruktury, dálkové vytápění a dopravní sítě.

 

 
Předpokládané zdroje financování strategických a podpůrných projektů:
 
 • Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK)
 • Integrovaný regionální operační program, IROP (e-government), nástupce IROP
 • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
 • Národní dotační tituly.
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF 2021+)
 • Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)
 • Grantová agentura České republiky
 • Technologická agentura České republiky (TAČR - Národní centra kompetence, program ETA)
 • Mezinárodní programy
 • Just Transition Fund (EU a Ústecký kraj)
 • Inovační fond EK
 • Modernizační fond ČR
 • Vlastní zdroje Ústeckého kraje
 • Schválené resortní programy
 • Operační program životní prostředí
 • Státní fond životního prostředí
 • Ministerstvo zdravotnictví - připravovaný Národní dotační titul
 • Evropská investiční banka (EIB)

 

 

MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_01.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_02.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_03.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_04.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_05.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_06.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_07.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_08.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_09.jpg
MST_Fond-pro-spravedlivou-transformaci_10.jpg
. . . . . . . . . .
 
Odklon od uhlí je nevyhnutelný. Při sestavování dlouhodobých plánů a strategii, které se týkají nakládání s uhlím a energetickým mixem, je zapotřebí dbát na soulad národních i regionálních dokumentů s klimatickými závazky, jako je například Rámcová úmluva OSN O změně klimatu, nebo Pařížská dohoda. Systémové změny ve prospěch ochrany klimatu a zastavení využívání fosilních paliv však musí reflektovat specifické potřeby uhelných regionů.
 
Stěžejní roli v rozvoji uhelných regionů hraje vhodně nastavená finanční podpora spolu se zajištěním dostatečné absorpční kapacity v dotčených krajích. Základem jsou jasně zvolená kritéria pro výběr projektů, které mohou být podpořeny z dotací. Uhelné regiony by měly mít příležitost investovat do perspektivních odvětví, jako je moderní energetika, cestovní ruch, nebo výzkum a vzdělávání, a definitivně se tak zbavit závislosti na uhlí.
 

 

      

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Transformace a rekultivace území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Transformace a rekultivace území » Platforma pro uhelné regiony v transformaci » Dopady mechanismu pro spravedlivou transformaci

| | cesky deutsch english