STRATEGICKÉ a PODPŮRNÉ PROJEKTY ÚSTECKÉHO KRAJE
 
Ústecký kraj připravuje konkrétní strategické projekty dokládající skutečnost, že odpovědné subjekty a orgány veřejné správy na území regionu po vzájemných konzultacích a diskuzích přišli s celou řadou vizí jeho rozvoje v době po ukončení těžby uhlí. Spolupráce Ústeckého kraje probíhá s obcemi, univerzitami (UJEP a ČVÚT) a soukromou sférou. Cílem je co možná nejschůdnější cestou přispět k maximálně efektivní a úspěšné transformaci Ústeckého kraje do období po těžbě hnědého uhlí. Přechod do období, kdy těžba hnědého uhlí přestane být jednou z páteřních ekonomických aktivit v regionu, jednoznačně předpokládá proměnu hospodářství (diverzifikace výroby, rozvoj služeb) spolu s rekvalifikacemi zaměstnanců z odvětví těžby nerostných surovin, zejména hnědého uhlí. Na tento proces je možné využít finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci.
 
Oblastí, jejichž rozvoj je do značné míry vázán na zmíněný finanční nástroj Evropské unie, je celá řada. Pohybujeme se na poli digitalizace (Digitální platforma Ústeckého kraje PORTABO) a různých sektorových opatření zahrnujících podporu výzkumu, vzdělanosti, energetických úspor, čistých energií (alternativní zdroje energie), rozvoje odpadového hospodářství, revitalizace krajiny po těžbě spojená s jejím dalším ekonomickým a energetickým využitím, rozvoj a inovace zdravotnických služeb, a mnoha dalších oblastí. Např. prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou postiženým regionů k dispozici od roku 2021. Alokace Fondu pro spravedlivou transformaci vychází ze tří zdrojů. Vyjma vlastních zdrojů JTF jde o příspěvek Evropské investiční banky, část alokace programu InvestEU spravovaný Evropskou komisí a národní spolufinancování. Program InvestEU bude zaměřen na čtyři hlavní oblasti: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti.

 

 

Dopady mechanismu pro spravedlivou transformaci

 
Ústecký kraj je průmyslových regionem s tradičními odvětvími v oblasti těžby uhlí, energetiky a strojírenství. V důsledku postupného ukončování těžby uhlí v regionu, prochází kraj od 90. let minulého století strukturálními změnami, které mají do značné míry negativní hospodářské i sociální dopady. Kraj zaostává za ostatními regiony ČR a EU v tempu růstu HDP na obyvatele, inovační výkonnost firem je poměrně nízká, má nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí a na jeho území se vyskytuje velký počet sociálně vyloučených lokalit.
 
Prostřednictvím mechanismu pro spravedlivou transformaci na lidi - občany, na které může mít transformace největší dopad, dojde k těmto hlavním efektům:
 • usnadnění přístupu k pracovním příležitostem v nových odvětvích a v odvětvích v procesu transformace,
 • nabídka možností rekvalifikace,
 • zdokonalení energeticky účinného bydlení,
 • investice do boje proti energetické chudobě,
 • usnadnění přístup k čisté, cenově dostupné a bezpečné energii.
 
Zásluhou využití mechanismu pro spravedlivou transformaci mohou podniky a odvětví s vysokými emisemi uhlíku využít příležitost:
 • podpořit přechod na nízkouhlíkové technologie a hospodářskou diverzifikaci založené na investicích a pracovních místech odolných vůči změně klimatu,
 • vytvořit atraktivní podmínky pro veřejné a soukromé investory,
 • usnadnit přístup k úvěrům a finanční podpoře,
 • investovat do zakládání nových firem, malých a středních podniků a startupů,
 • investovat do výzkumu a inovací.
       - k aktivní podpoře těchto aktivit bylo mj. zřízeno Inovační centrum Ústeckého kraje, které nově sídlí v rekonstruované
      budově vedle Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.
 
 
 
Ústecký kraj, potažmo, Česká republika, včetně kraje Moravskoslezského a Karlovarského, tedy regiony se silnou
vazbou na využívání fosilních paliv v ekonomické činnosti a odvětví s vysokými emisemi uhlíku, mají možnost 
mechanismus pro spravedlivou transformaci využít např. na:
 
-   podporu přechodu na nízkouhlíkové činnosti odolné vůči změnám klimatu,
-   vytvoření nových pracovních míst v rámci zelené ekonomiky,
-   investice do veřejné a udržitelné dopravy,
-   poskytnutí, resp. využití nabízené, technické pomoci
-   investuje do obnovitelných zdrojů energie,
-   zdokonalení digitální konektivity,
-   využití finančně dostupných úvěrů určených místním veřejným orgánům,
-   zlepšení energetické infrastruktury, dálkové vytápění a dopravní sítě.
 
 
Předpokládané zdroje financování strategických a podpůrných projektů:
 
 • Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK)
 • Integrovaný regionální operační program, IROP (e-government), nástupce IROP
 • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
 • Národní dotační tituly.
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF 2021+)
 • Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)
 • Grantová agentura České republiky
 • Technologická agentura České republiky (TAČR - Národní centra kompetence, program ETA)
 • Mezinárodní programy
 • Just Transition Fund (EU a Ústecký kraj)
 • Inovační fond EK
 • Modernizační fond ČR
 • Vlastní zdroje Ústeckého kraje
 • Schválené resortní programy
 • Operační program životní prostředí
 • Státní fond životního prostředí
 • Ministerstvo zdravotnictví - připravovaný Národní dotační titul
 • Evropská investiční banka (EIB)

 

 
Fond pro spravedlivou transformaci
V gesci Ministerstva životního prostředí samostatný operační program, který využije prostředky ze vzniklého Fondu pro spravedlivou transformaci. Tyto finance jsou určené mj. pro Ústecký kraj.
 • Česká republika může podpořit projekty za zhruba 90 miliard Kč
 • Podporované oblasti zahrnují např. podporu malých a středních podniků (včetně start-upů), zakládání nových firem skrze podnikatelské inkubátory a konzultační služby, investice do výzkumu a inovací, investice do technologií pro čistou energii, snížení emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost a obnovitelnou energii, digitalizaci, regeneraci a dekontaminaci území, prevenci vzniku odpadu, omezování objemu odpadu, možnosti rekvalifikace zaměstnanců, podporu uchazečů při hledání zaměstnání, nízkouhlíkovou mobilitu
Modernizační Fond
Vznikne fond financovaný z dražeb emisních povolenek, které platí průmyslové podniky produkující emise skleníkových plynů
 • Všechny regiony České republiky z něj do roku 2030 mohou čerpat 120 miliard Kč
 • Podporované oblasti: modernizace teplárenství, nové zdroje v energetice, snižování energetické náročnosti objektů a provozů, snižování emisí skleníkových plynů, podpora čisté mobility, komunitní energetika v obcích, modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků
Nové rychlé peníze s vazbou na COVID-19
Česká republika získá dodatečné rychlé zdroje, které musí utratit do roku 2023
 • EU bude projekty spolufinancovat až do 100 %
 • Prostředky jsou určené pro projekty v oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, kybernetické bezpečnosti, bezpečné cyklodopravy a sociálních služeb

 

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Rekultivovaná území » Platforma pro uhelné regiony v transformaci » Strategické projekty Ústeckého kraje » Dopady mechanismu pro spravedlivou transformaci

| | cesky deutsch english