STRATEGICKÉ a PODPŮRNÉ PROJEKTY ÚSTECKÉHO KRAJE
 
Ústecký kraj připravuje konkrétní strategické projekty dokládající skutečnost, že odpovědné subjekty a orgány veřejné správy na území regionu po vzájemných konzultacích a diskuzích přišli s celou řadou vizí jeho rozvoje v době po ukončení těžby uhlí. Spolupráce Ústeckého kraje probíhá s obcemi, univerzitami (UJEP a ČVÚT) a soukromou sférou. Cílem je co možná nejschůdnější cestou přispět k maximálně efektivní a úspěšné transformaci Ústeckého kraje do období po těžbě hnědého uhlí. Přechod do období, kdy těžba hnědého uhlí přestane být jednou z páteřních ekonomických aktivit v regionu, jednoznačně předpokládá proměnu hospodářství (diverzifikace výroby, rozvoj služeb) spolu s rekvalifikacemi zaměstnanců z odvětví těžby nerostných surovin, zejména hnědého uhlí. Na tento proces je možné využít finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci.
 
Oblastí, jejichž rozvoj je do značné míry vázán na zmíněný finanční nástroj Evropské unie, je celá řada. Pohybujeme se na poli digitalizace (Digitální platforma Ústeckého kraje PORTABO) a různých sektorových opatření zahrnujících podporu výzkumu, vzdělanosti, energetických úspor, čistých energií (alternativní zdroje energie), rozvoje odpadového hospodářství, revitalizace krajiny po těžbě spojená s jejím dalším ekonomickým a energetickým využitím, rozvoj a inovace zdravotnických služeb, a mnoha dalších oblastí. Např. prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou postiženým regionů k dispozici od roku 2021. Alokace Fondu pro spravedlivou transformaci vychází ze tří zdrojů. Vyjma vlastních zdrojů JTF jde o příspěvek Evropské investiční banky, část alokace programu InvestEU spravovaný Evropskou komisí a národní spolufinancování. Program InvestEU bude zaměřen na čtyři hlavní oblasti: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti.

 

 

Strategické projekty Ústeckého kraje

 
V rámci uhelné transformace Ústecký kraj využívá své personální kapacity a oslovené experty, s nimiž má navázanou spolupráci. Projektové fiše jsou využívány při přípravě projektových záměrů nebo v rámci přípravy a plánování projektů. Je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování z různých finančních zdrojů. Formulář projektové fiše a také návrh využití prostředků z Fondu spravedlivé transformace jsou k dispozici zdeBližší informace naleznete zde.
 
Připravované projektové fiše jsou tak předobrazem možných budoucích projektů, jejichž alespoň částečná realizace skutečně přenese Ústecký kraj na zcela jinou úroveň. Stěžejní je mít z čeho vybírat projekty realizovatelné v různém čase (stádia rozpracování jsou od možnosti uzavření smluv v rámci realizace projektů nebo sjednání závazku tehdy, jsou-li projekty realizovatelné v pozdější době).
 
V rámci zpracovávání projektových fiší navázaných na využití možností daných Fondem spravedlivé transformace (Just Transition Fund) dochází k rozpracování oblastí zájmu, které by mohly být řešeny prostřednictvím přípravy projektových dokumentací s cílem využít nabízené finanční prostředky, které strukturálně poznamenaný Ústecký kraj, zejména v souvislosti s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku po ukončení těžební činnosti v našem regionu, opravdu potřebuje. Otázka, jak by měl Ústecký kraj vypadat, je záležitostí odborných diskusí, vzájemné komunikace státní a veřejné správy se samosprávou a dalšími subjekty spolu s příležitostmi, jež může náš region využít.
 
Zejména podpora v rámci Fondu spravedlivé transformace (JTF) je pro Ústecký kraj do značné míry stěžejní, a to vzhledem k jeho zaměření na regiony s nejvyššími emisemi uhlíku a regiony, ve kterých na fosilních palivech závisí mnoho pracovních míst. Přístup k financování závisí na vypracování územního plánu pro spravedlivou transformaci na období do roku 2030 (podkladová analýza pro jeho přípravu a implementaci je k nahlédnutí zde), v nichž se určí nejvíce postižené oblasti, které by měly obdržet podporu (v rámci České republiky jde vyjma Ústeckého kraje, také o kraj Moravskoslezský a Karlovarský). Tyto plány zahrnují způsob, jak co nejlépe řešit sociální, hospodářské a environmentální výzvy.
 
Oblasti strategického zájmu

 

 

 
 VIZE STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 


 •   Stabilizace a revitalizace vodních ploch a navazujícího území (s důrazem na jezera Most a Milada)
 •   Zvýšení kvality středního školství
 •   Testování autonomních systémů
 •   Multifunkční průmyslová zóna budoucnosti – Průmyslová zóna Triangle
 •   Datové centrum Ústeckého kraje - PORTABO, datová platforma ÚK
 •   Podpora montánního turismu
 •   Regenerace areálu Východního nádraží Děčín – vzdělávací centrum a průmyslová zóna
 •   Technologické centrum Ústeckého kraje
 •   Zvýšení kvality zdravotnické péče v uhelném regionu
 

 
 

 

 
Fond pro spravedlivou transformaci
V gesci Ministerstva životního prostředí samostatný operační program, který využije prostředky ze vzniklého Fondu pro spravedlivou transformaci. Tyto finance jsou určené mj. pro Ústecký kraj.
 • Česká republika může podpořit projekty za zhruba 90 miliard Kč
 • Podporované oblasti zahrnují např. podporu malých a středních podniků (včetně start-upů), zakládání nových firem skrze podnikatelské inkubátory a konzultační služby, investice do výzkumu a inovací, investice do technologií pro čistou energii, snížení emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost a obnovitelnou energii, digitalizaci, regeneraci a dekontaminaci území, prevenci vzniku odpadu, omezování objemu odpadu, možnosti rekvalifikace zaměstnanců, podporu uchazečů při hledání zaměstnání, nízkouhlíkovou mobilitu
Modernizační Fond
Vznikne fond financovaný z dražeb emisních povolenek, které platí průmyslové podniky produkující emise skleníkových plynů
 • Všechny regiony České republiky z něj do roku 2030 mohou čerpat 120 miliard Kč
 • Podporované oblasti: modernizace teplárenství, nové zdroje v energetice, snižování energetické náročnosti objektů a provozů, snižování emisí skleníkových plynů, podpora čisté mobility, komunitní energetika v obcích, modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků
Nové rychlé peníze s vazbou na COVID-19
Česká republika získá dodatečné rychlé zdroje, které musí utratit do roku 2023
 • EU bude projekty spolufinancovat až do 100 %
 • Prostředky jsou určené pro projekty v oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, kybernetické bezpečnosti, bezpečné cyklodopravy a sociálních služeb

 

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Rekultivovaná území » Platforma pro uhelné regiony v transformaci » Strategické projekty Ústeckého kraje

| | cesky deutsch english