STRATEGICKÉ a PODPŮRNÉ PROJEKTY ÚSTECKÉHO KRAJE
 
Ústecký kraj připravuje konkrétní strategické projekty dokládající skutečnost, že odpovědné subjekty a orgány veřejné správy na území regionu po vzájemných konzultacích a diskuzích přišli s celou řadou vizí jeho rozvoje v době po ukončení těžby uhlí. Spolupráce Ústeckého kraje probíhá s obcemi, univerzitami (UJEP a ČVÚT) a soukromou sférou. Cílem je co možná nejschůdnější cestou přispět k maximálně efektivní a úspěšné transformaci Ústeckého kraje do období po těžbě hnědého uhlí. Přechod do období, kdy těžba hnědého uhlí přestane být jednou z páteřních ekonomických aktivit v regionu, jednoznačně předpokládá proměnu hospodářství (diverzifikace výroby, rozvoj služeb) spolu s rekvalifikacemi zaměstnanců z odvětví těžby nerostných surovin, zejména hnědého uhlí. Na tento proces je možné využít finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci.
 
Oblastí, jejichž rozvoj je do značné míry vázán na zmíněný finanční nástroj Evropské unie, je celá řada. Pohybujeme se na poli digitalizace (Digitální platforma Ústeckého kraje PORTABO) a různých sektorových opatření zahrnujících podporu výzkumu, vzdělanosti, energetických úspor, čistých energií (alternativní zdroje energie), rozvoje odpadového hospodářství, revitalizace krajiny po těžbě spojená s jejím dalším ekonomickým a energetickým využitím, rozvoj a inovace zdravotnických služeb, a mnoha dalších oblastí. Např. prostředky Fondu pro spravedlivou transformaci budou postiženým regionů k dispozici od roku 2021. Alokace Fondu pro spravedlivou transformaci vychází ze tří zdrojů. Vyjma vlastních zdrojů JTF jde o příspěvek Evropské investiční banky, část alokace programu InvestEU spravovaný Evropskou komisí a národní spolufinancování. Program InvestEU bude zaměřen na čtyři hlavní oblasti: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti.

 

 

Ústecký kraj – uhelný region

 
Ústecký kraj je regionem historicky spojeným s těžbou nerostných surovin, včetně hnědého uhlí a na něj navazujícím energetickým průmyslem. Náleží ke strukturálně znevýhodněným regionům, nicméně se v současnosti připravuje na transformaci hospodářství, která bude nevyhnutelná po postupném útlumu těžby.
 
Je proto zastoupen v iniciativě Evropské unie „Platforma pro uhelné regiony v transformaci“ i v Uhelné komisi České republiky. Klíčovou osobou je 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, který zároveň předsedá Uhelné platformě Ústeckého kraje.
 
Nyní je stále těžba hnédého uhlí významným odvětvím, na kterém z velké části stojí průmysl v Ústeckém kraji. Pro Ústecký kraj je v tuto chvíli klíčové zapojení do platformy vytvořené Evropskou unií. O nezbytné proměně regionu diskutuje se všemi dotčenými ministerstvy. Transformace by měla probíhat promyšleně, strategicky a bez tlaku na rychlost. Pro Ústecký kraj a klíčové podniky v regionu bude stěžejní využití finančních prostředků z EU určených právě na transformaci uhelných regionů.
 
V rámci jednání evropské platformy v Bruselu (prezentace dostupné zde) koncem října 2019 se 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, zúčastnil také Meziregionálního jednání sousedících uhelných regionů – Lužice, Dolního Slezska a uhelných regionů ČR. Zde se připravovala tzv. „Görlitzká deklarace“ zaštítěná všemi 41 evropskými uhelnými regiony, která by řešila problematiku veřejné podpory a čerpání prostředků z Fondu spravedlivého rozvoje. K této deklaraci se Ústecký kraj následně připojil.
 
V říjnu 2019 také vznikla jako pracovní skupina při Radě ÚK Uhelná platforma Ústeckého kraje. Má 16 členů z řad zastupitelů, těžebních společností, nezávislých expertů a zástupců Krajské hospodářské komory a Hospodářské a sociální rady kraje. Zabývá se aktivitami, které mají mírnit případné negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje. Jejím úkolem je navrhnout řešení a konkrétní projektové záměry, které přispějí k úspěšné transformaci regionu, a následně vše projednat s Uhelnou komisí ČR.
 
Významným finančním nástrojem podpory transformace uhelných regionů se, na úrovni Evropské komise, stal počátkem roku 2020 Just Transition Fund, neboli Fond spravedlivé transformace.
 
 
 
 
 
Just Transition Fund – Fond spravedlivé transformace
 
Cílem Evropské komise (EK) podle Zelené dohody pro Evropu („Green Deal for Europe“) je dosáhnout klimatické neutrality EU do roku 2050. Evropská unie chce do roku 2050 vypouštět jen takové množství emisí uhlíku, jaké je schopná pohltit. K dosažení tzv. klimatické neutrality ale bude potřebovat masivní investice.
 
Cesta ke klimatické neutralitě, schválená zeměmi EU, dopadne zejména na regiony ekonomicky závislé na těžbě a spalování uhlí - tzv. uhelné regiony, tj. Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. 
 
Uhelné regiony v rámci ČR – Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj – jsou již nyní zapojeny do pilotní iniciativy Evropské komise pro uhelné regiony procházející transformací, v rámci které jim je poskytována podpora na základě jejich specifických potřeb. Tuto roli by v programovém období 2021–2027 měl převzít právě Fond spravedlivé transformace (FST).
 
Pomoc regionům s transformací hospodářství bude založena na třech pilířích tvořících jeden podpůrný rámec, tzv. Mechanismus pro spravedlivou transformaci („Just Transition Mechanism“). Prvním pilířem má být FST, který má poskytnout pomoc dotčeným regionům všech členských států EU. Podoba a podmínky FST vycháízí z jednání mezi členské státy EU.
 
Vedle FST jsou připravovány i další dva pilíře. Zatímco FST je zaměřen na dotační podporu v souladu s pravidly pro fondy EU, druhý pilíř využije nový finanční nástroj InvestEU, který má za cíl aktivizovat soukromé investice. Ve třetím pilíři vznikne úvěrový nástroj (ve spolupráci s Evropskou investiční bankou) pro investice veřejného sektoru. Předpokládá se, že Mechanismus pro spravedlivou transformaci by mohl vygenerovat v součtu až 100 miliard EUR investic.
 
V důsledku zřízení Fondu obnovy jako reakce na krizi způsobenou pandemií koronaviru na jaře 2020, došlo ke snížení alokace v rámci Fondu spravedlivé transformace, ze kterého měla čerpat více prostředků na transformaci uhelných regionů. Původně měl mít rozpočet 7,5 miliardy €, po koronavirové krizi jej chtěla Komise navýšit na 40 miliard € a ve finále jej snížila na 10 miliard €. Fond spravedlivé transformace má nadále přinést uhelným regionům finanční prostředky hlavně na útlum těžby, ale také pomoci i s přechodem z uhlí na obnovitelné zdroje energie. Tento fond byl seškrtán téměř na čtvrtinu. Česko tak přišlo oproti původnímu návrhu Evropské komise o dvě miliardy eur (asi 54 miliard korun).
 
Česká republika si nicméně vyjednala novinku, která má přinést možnost až 25% převodů mezi jednotlivými dotačními tituly. Bude tak mít mnohem volnější ruku při rozhodování o tom, do jakých oblastí peníze evropského rozpočtu investuje.
 
Česká republika by měla z příštího sedmiletého rozpočtu čerpat 27 miliard € (718 miliard Kč) a z fondu obnovy až 8,7 miliard €, (232 miliard Kč) - v závislosti na propadu HDP. Dalších 15,4 miliard € (409,6 miliardy Kč) si ČR bude moci za výhodných podmínek z fondu obnovy půjčit. Alokační kritéria - Fond obnovy se podle dohody má rozdělit na dvě části – 70 % peněz se rozdělí v letech 2021 - 2022 na základě kritéria nezaměstnanosti a HDP. V roce 2023 se kritérium má změnit a zbývajících 30 % se má rozdělit podle propadu HDP po roce 2020.
 
Třetina z peněz, které má ČR získat na obnovu ekonomiky, má plynout do “zelených investic” - např. útlumu těžby uhlí, revitalizaci a boje se suchem.
 
Zdroje FST pro regiony budou ještě doplněny o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a národním spolufinancováním.
 
FST klade důraz na podporu rozmanitosti ekonomiky, déle na rekvalifikaci a aktivní začleňování pracovníků a uchazečů o zaměstnání na vymezeném území. Podpora z FST bude mít podobu standardních nástrojů politiky soudržnosti, tj. výzev v operačních programech. O konkrétním způsobu využití prostředků FSR v příštím programovém období Česká republika rozhodne - rozdělování prostřednictvím již navržených operačních programů, nebo formou nového programu.
 
Politický text o Fondu spravedlivé transformace, který byl připraven pro Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj (REGI) jako vstup do semináře REGI o Fondu spravedlivé transformace dne 19. února 2020. Původní dokument je k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu (zde). Autorská práva náleží Evropskému parlamentu. Více informací je dostupných zde.
 

Nástroje financování EU, k případné podpoře programů a projektů zaměřené na transformaci:

 
Co je to HUB
 
HUB je prostor, kde se lidé setkávají, propojují a vzájemně si pomáhají a inspirují se. HUB spojuje, nebo ještě lépe řečeno, propojuje směry, myšlenky, lidi a jejich projekty. HUB představuje prostředí, kde je možné domluvit schůzku, občas mít tiskárnu, pracovní stůl, zasedací místnost s projektorem, apod. Práce v HUBu přiměje k zamyšlení, komu je možné svou prací (projektem), podnikáním, prospět a jak je možné svět udělat v dané oblasti lepším. Jednou z hodnot HUBu je podpora společensky prospěšného podnikání a ten, kdo v HUBu pracuje, se k této myšlence jaksi samovolně připojuje. HUB dává svým členům k dispozici prostory pro konference, menší i větší setkání nebo workshopy, tak neustále žije. Je zde neustálý přísun inspirace, podnětů a informací. HUBu je výhodným meeting pointem, startupovým inkubátorem a open space v dobrém slova smyslu. HUB je základnou pro coworking, jehož pilíři jsou: komunita, spolupráce, otevřenost, dostupnost. Coworking tak vytváří ideální pracovní plochu pro samostatnou práci či spolupráci pro různé osoby.
 
Principy HUBu:
 
  • inspirativní coworkingový prostor
  • plně vybavená kancelář
  • pronájem konferenčních prostor
  • nejrůznější networkingové akce
  • příležitost pro rozvoj myšlenek, projektů nebo podnikání

diskuze

 

Počasí v regionu »

Panorama 360° »

Úvod|Cíle/Trasy|Multimédia|Rekultivovaná území|Místo pro podnikání|RSK UK|Akce|Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultivovaná území ÚK » Rekultivovaná území » Platforma pro uhelné regiony v transformaci » Strategické projekty Ústeckého kraje » Ústecký kraj – uhelný region

| | cesky deutsch english